Category Archives: Voorpagina
Uitgeverij Uitgeverij

Peter Hitchens komt naar Nederland

  B E S T E    V R I E N D E N , Een nieuwsbrief midden in de drukke voorbereidingen voor een enorme najaarscatalogus. Maar liefst 20 nieuwe boeken staan er op stapel (waaronder de internationale bestseller van Douglas Murray, The strange death of Europe), plus een verrassing die we binnenkort bekend maken. Dit allemaal ter gelegenheid van ons eerste lustrum dat we tussen nu en november vieren. We bestaan precies vijf jaar en daar zijn we u dankbaar voor. De boekenmarkt kent een niche, namelijk de boeken die u wilt lezen. We blijven ons best doen om daarin te voorzien. Om dit met u te vieren hebben we de laatste weken een paar aanbiedingen voor u gemaakt, series boeken over Rusland, over democratie, met literatuur, en het pas verschenen oorlogsdagboek van Daniel Maes, twee delen voor 35,- euro.  ❦ Het Aquarius-schip vol Afrikaanse migranten vaart momenteel tussen Italië en Spanje heen en weer, nadat Italië en Malta het toegang geweigerd hebben. Een vergelijkbaar verhaal, maar dan in het groot leest u in De ontscheping van Jean Raspail uit 1974, een roman die in de zomerbibliotheek zit.   ❦ Vorige week is De ballade van ridder Roderik gepresenteerd op de Wackersacademie in Amsterdam. Literator Willem Jan Otten prees de prachtige tekst en kunstschilder Sam Drukker de geraffineerde tekeningen, die door zijn leerlinge Sietske Hellema waren gemaakt. ❦ A G E N D A Op 10 juli komt de Engelse columnist en gelauwerd journalist Peter Hitchens naar Nederland om zijn boek Opstand tegen God  te presenteren. De locatie volgt nog, maar het is al wel bekend dat het in Gouda is. Van harte welkom! ❦  
Uitgeverij Uitgeverij

Privacyverklaring

Beste bezoeker, klant, Op welke wijze gaan wij om met uw gegevens? Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht u daarover te informeren en dat doen we graag. Mocht u ondanks onze uitleg nog vragen hebben, schroom dan niet en neem contact met ons op. IP-adres en e-mailadres Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres maar niet uw e-mailadres. Indien u berichten achterlaat op onze website, dan bewaren we uw e-mailadres. Ook als u ons een e-mailadres doorgeeft, bewaren we dat. We houden bij en bewaren de informatie m.b.t. welke pagina’s je hebt bezocht binnen onze websites. Bestellingen en gegevens verwerking Voor het verwerken van uw bestelling hebben we te allen tijde de volgende gegevens nodig die we dan ook gebruiken en verwerken: uw naam e-mailadres telefoonnummer factuuradres betalingsgegevens Indien we een bestelling verzorgen in binnen- en buitenland hebben we uiteraard ook het bezorgadres nodig met de naam van de ontvanger. Bij het bestellen van een product van op onze websites verwerken wij dus de volgende gegevens: de naam adres woonplaats telefoonnummer e-mailadres van de besteller betalingsgegevens van de bestelling de naam, adres, woonplaats, (evt.) telefoonnummer van de ontvanger inloggegevens als u een eigen account hebt aangemaakt IP-adres Vanuit de wet zijn wij verplicht u te allen tijde de mogelijkheid te geven om uw gegevens in te zien. We kunnen op uw verzoek zaken aanpassen, echter zijn wij daarbij wel gehouden aan het feit dat wij belangrijke gegevens moeten aanhouden voor o.a. de belastingdienst, we volgen hierbij de wettelijke voorschriften en de bewaartermijn. Na deze bewaartermijn kunnen we altijd de gegevens aanpassen en/of verwijderen. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? We bewaren uw gegevens die betrekking hebben op een bestelling mimimaal 7 jaar. Dit is een verplichting van overheidswege. Wie maakt nog meer gebruik van de gegevens? Onze uitgeverij maakt gebruik van (externe) specialisten. Hierbij moet u denken aan: softwareleveranciers, betalingsverwerkers, vervoerders. Deze partijen kunnen toegang krijgen tot alleen die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de bestelling: De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid Ons financiële softwarepakket Ons CRM pakket Vervoerders Verwerkers van bestellingen Bovenstaande bedrijven en partijen werken volgens de AVG-verplichtingen. Gebruiken wij ook cookies? Ja op onze sites gebruiken we cookies. De informatie vanuit een ‘cookie’ geeft informatie over de bezochte internetsite en daarmee krijgen we inzicht in uw bezoek voor en m.b.t.: het registreren van uw voorkeuren het registeren van activiteiten op de site het verbeteren van onze service naar de bezoekers Overdragen van Informatie Voor het overdragen van specifieke informatie en/of kritische informatie maken wij gebruik van een specifieke beveiligde omgeving (server). Binnen die omgeving werken we met diverse veiligheidsprotocollen die we ook door derden laten testen. Binnen onze organisatie is de uitgever verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Indien u meer informatie zou willen ontvangen kunt u altijd een mail sturen naar info@deblauwetijger.com Database U bent bij ons ingeschreven omdat u dat ooit hebt aangegeven. Op basis van die informatie berichten we u. Mocht u in de nabije toekomst geen berichten meer willen ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen, of u uiteraard direct uitschrijven via info@deblauwetijger.com of de link onderaan de emails. Uw informatie Mochten wij vanuit onze bedrijfsvoering en of ontwikkelingen die we nu nog niet hebben voorzien binnen deze uitleg uw informatie anders gaan en of moeten gaan gebruiken dan zullen we u te allen tijde direct informeren. Pas na een bericht en een wijziging van ons reglement kunnen we uw gegevens gebruiken. We doen dit zodat u altijd e.e.a. kunt weigeren. Uw gegevens Wij kunnen altijd op verzoek laten zien welke gegevens wij van onze bezoekers bewaren. Wilt u daar meer over weten, of u zou graag willen dat we uw gegevens wijzigen en/of aanpassen, neem gerust contact op via info@deblauwetijger.com en dan reageren we op uw verzoek binnen een tot enkele dagen (vakantieperiodes uitgezonderd). We doen ons best! We proberen zo goed als mogelijk met uw gegevens om te gaan en zo open mogelijk te zijn over hoe wij dat doen. Mocht u hier toch verbeterpunten zien dan vernemen we dat heel graag. Stuur die graag in via info@deblauwetijger.com. Het kan zijn dat we dan nog even contact met u opnemen. *NB! Wij schrijven liever handmatig adressen uit de nieuwsbrief dan automatisch, om de volgende reden: vaak worden nieuwsbrieven van een oud emailadres doorgestuurd naar een nieuwe en verwijdert de mailserver alleen het nieuwe adres maar niet het oude. Wij controleren bij handmatige uitschrijving echter altijd of er nog meer adressen op uw naam staan en verwijderen die ook. Desondanks gaat dat heel soms mis en ontvangt u daarna nog een nieuwsbrief. Stuurt u dan zeker nog een mail en wij helpen u graag om uw adres(sen) geheel te verwijderen.
Robert Lemm Robert Lemm

Het verval van de beschaving

❦ Over standvastigheid bij algehele rampspoed  Justus Lipsius, De Constantia, 1584 ❦ De evangelisatie waaraan het Westen zijn opkomst en glorie dankt, is in de loop van de laatste driehonderd jaar stukje voor beetje gemarginaliseerd, en verdrongen. “Deze wereld die zich beschaafd noemt, kan enkel geestelijk genezen indien ze de weg terug vindt naar het ware Christendom”, aldus de Oostenrijks-joodse schrijver Franz Werfel in Zwischen Oben und Unten (1946). In het moderne christendom daarentegen, is het sinds de jaren zestig gangbaar geworden om zich te verschuilen achter wat er sociaal niet deugt, terwijl men voor het eigen geweten geneigd is te vergoelijken wat de biechtspiegel veroordeelt. Daarnaast is de morele held uit de kunst verdwenen. De term “cultuurpessimisme” is het etiket waarmee vooruitgangsadepten, succesvolle schrijvers en politici – voor die laatste categorie is optimisme verplicht –,  groten als Dostojewski, Spengler, Huizinga en andere profetische geesten, desnoods tegen beter weten in, trachten te bezweren. Chesterton sloeg de spijker op de kop met zijn uitspraak dat de christen pessimistisch is ten aanzien van de wereldse gang van zaken, en optimistisch met betrekking tot de uiteindelijke afloop. Eind goed, al goed. In een ondergaande beschaving rest de individuele uitweg. Daarbij dient men het begrip ‘individu’ goed te verstaan. Want wat tegenwoordig voor ‘individualistisch’ doorgaat  is niet meer dan een oppervlakkig, eigengereid, aanstellerig of excentriek verzet tegen het collectivisme. In de ware zin gaat het om de mens die staat voor het algemeen menselijke, of het beste in zichzelf,  waarmee bedoeld: het karakter, het type. De Nederlandse psychiater en dichter H.C. Rümke viel het op hoe in de naoorlogse periode de karaktervolle mens het veld moest ruimen voor de aangepaste, plooibare uitvoerder van zijn functie, zoals na de Eerste Wereldoorlog de staatsman het veld had geruimd voor de politicus, ofwel de man van principes voor de opportunist. De gewetensvolle individu kan mentaal vooruitgaan, meest door contact met geestverwanten, of in een vereniging, een kring, een kerk. Gewetensvol wil zeggen een besef van goed en kwaad,  ethisch verantwoord keuzes maken, erkenning van eigen tekortkomingen en eigen schuld. De christen is daarmee van oudsher vertrouwd. Maar de kerken zijn leeg, en het geloof in God en de ziel is al lang niet meer vanzelfsprekend. Dat hangt samen met de ondergang van het Avondland, waarvan de diepere oorzaken liggen in het geestelijke, zoals Christopher Dawson aantoont in Understanding Europe (1952, 1960): “The crisis of western civilization is neither political nor economic but essentially spiritual.” En hoe dat is gekomen, kunnen we terugvinden in de geschiedenis. De (moderne) massamens, die puur lichamelijk denkt, materialistisch, eventueel gehecht aan een twijfelachtig houvast in de bijgelovige sfeer van New Age, is niet uit de lucht komen vallen. Hij is het uitvloeisel van een proces waarvan de fasen teruggaan tot het modernisme, het naturalisme, het positivisme, de Verlichting, de Reformatie, het humanisme. De middeleeuwse samenleving noemt men wel theocentrisch. God stond in het middelpunt. De humanisten maakten de samenleving antropocentrisch: de mens in het middelpunt. Met de Reformatie kwam de breuk met de Moederkerk, en daarmee de scheuring in het sociale lichaam van Europa, gevolgd door de splitsing in nationale kerken, voorbode van het toekomstige nationalisme. De Verlichting opent de aanval op het christendom en de katholieke monarchie. De achttiende-eeuwse encyclopedisten verzamelden kennis op alle mogelijke gebieden zonder dat die kennis bijeengehouden werd door een overkoepelend beginsel. Het geloof in de vooruitgang van de mensheid op grond van de wetenschap en het invoeren van de juiste maatschappelijke instituties breekt baan. Met de Revolutie van 1789 wijkt na duizend jaar het koningschap voor wat in de negentiende eeuw de democratie wordt - gebaseerd op de gelijkheid en de mensenrechten. Het liberalisme brengt het vrije bewegen van  kapitaal, en het socialisme bedingt daartegen rechten voor de arbeidende klasse die na de onteigening van de kerkelijke en adellijke domeinen rechteloos was geworden. Het positivisme reduceert de wetenschap tot het proefondervindelijk vaststelbare – los van de metafysica. Het naturalisme reduceert de mens tot een bundel instincten – los van de onzichtbare ziel. En het modernisme reduceert de godsdienst tot iemands persoonlijke ervaring – los van de getuigenissen en de documenten van de afgelopen tweeduizend jaar. Na een periode van betrekkelijke vrede tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw komt in de twintigste eeuw, voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog, de massamens naar boven, voorbode van het secularisme dat momenteel dominant is. Het posmodernisme onder de denkende elite dat  tot op heden voortduurt, beschouwt het spirituele en morele als relatief en subjectief. Waarheid en zelfs de werkelijkheid worden afhankelijk van ieders afzonderlijke beleving. De vraag is dan wat mensen delen, en wat een volk bindt. Ooit was dat de religie, wat letterlijk ‘binden’ betekent. De ideologieën die ervoor in de plaats kwamen, het liberalisme en het marxisme, bleken als vervanging te onvolledig en te aanvechtbaar. En wat we in onze tijd zien, is een obsessieve hang naar ‘identiteit’ als kapstok van ergens bij horen te midden van de multiculturele wanorde. Multi culti houdt in dat verschillende rassen, ethniciteiten, godsdiensten, restanten van ideologieën dezelfde ruimte delen waar voorheen het homogene evident was. Homogeen qua ras en verscheiden hier en daar wat betreft religieuze gezindte, zoals in Nederland ten tijde van de zuilen in de jaren vijftig. Europa heeft het geloof in haar oorspronkelijke cultuur verloren. Andere culturen ziet men als even waardevol, zoals men ook alle godsdiensten voor gelijk houdt. En alle mensen zijn gelijk. De intellectuelen die de Publieke Opinie smeden, verontschuldigen zich voor het overwegend christelijke verleden waarin het Westen de rest van de wereld regeerde middels slavernij, kolonialisme, racisme, vernieling van vreemde beschavingen, om van de eerdere kruistochten en de Inquisitie maar te zwijgen. Zelfs de moderne Kerk geeft openlijk blijk van sociale schuld voor wat eerder door de tegenstanders van de Kerk was gebrandmerkt als misdaden tegen de menselijkheid. En om daarvoor boete te doen propageert zij in het kielzog van mensenrechten activisten een ruimhartig toelatingsbeleid voor vluchtelingen, asielzoekers en armen uit de voormalige koloniën. ❦ Gevolg van die politieke openheid is een toename van interne spanningen. De autochtone bevolking, de ingezetenen, of een groeiend deel daarvan, voelt zich bedreigd. De eigen ‘identiteit’ wordt aangeroepen. En de onrust leidt tot partijen en bewegingen die protesteren tegen regeringen die de grenzen moeilijk kunnen sluiten voor een instroom van slachtoffers uit gebieden waar zij nog onlangs verantwoordelijk waren voor oorlogen en ontwrichting, nasleep van de geopolitieke ambities van een door Amerika aangevoerde Europese Unie. Maar de protesten krijgen steeds meer ingang in de opinievorming. De heersende opvattingen zijn nog ‘links’, en vanuit die richting demoniseert men degenen die protesteren met de term ‘populistisch’ – in reactie waarop wie dat doen ‘elitistisch’ mogen heten. Onder die laatste categorie vallen de mainstream media, de zogenaamde kwaliteitskranten, de culturele correctheid. Curieus is dat de ‘populisten’ voor het merendeel de onderklasse vertegenwoordigen waar van oudsher het socialisme voor opkwam. De socialisten echter, zijn in verlegenheid gebracht omdat hun solidariteitsbeginsel geen onderscheid toelaat op het punt van nationaliteit, of tussen autochtoon en wat nog ‘allochtoon’ heet, als evenmin tussen wat nog ‘christelijk’ heet en moslims. Het is desondanks niet verbazingwekkend dat het gewraakte ‘populisme’ in dezelfde vijver vist als het socialisme. Een sterk voorbeeld is de Duitse AfD partij (Alternatieve für Deutschland), die meer groeit in de voormalige marxistische DDR dan in de voormalige christen-democratische Bondsrepubliek. En net als elders in de Europese Unie, worden vergelijkbare partijen buiten het landsbestuur gehouden door de traditionele partijen. Maar het ijs begint te breken, en wat we zien, is een toenemende tweedeling in het westelijk deel van de Unie die in de richting wijst van een burgeroorlog. Het middenkader ziet de bui hangen en dringt erop aan dat de mensen met een immigratie achtergrond ‘inburgeren’ of ‘integreren’, met verwijzing naar wat ‘normen en waarden’ heet. Maar wat houden die (nog) in? Want de christelijke signatuur is reeds lang verleden tijd. En wat ervoor in de plaats kwam, is een allegaartje van verwaterd liberalisme en socialisme, aangevuld met een kleurloos christen-democratisch sausje en opgesmukt met een verregaand begrip en gelijke rechten voor feministen, homo’s en andere grensverleggende minderheden.  Abortus, euthanasie, voltooid leven, seksueel provocerende billboards, verdwijning van het verschil tussen man en vrouw, het recht om koning en koningin voor rotte vis uit te maken op grond van het gelijkheidbeginsel…., dat alles wordt als zeer vervreemdend ervaren door asielzoekers uit het Midden Oosten en Afrika. Maar ja, dat hoort allemaal bij de ‘normen en waarden’ die ze moeten aanvaarden. De meesten voelen daar niets voor, maar houden de schijn op om geen afbreuk ter doen aan hun kersverse status van Nederlander. De islam vormt voor de ingezetenen het grootste struikelblok. Scheiding van Kerk en Staat kennen de moslims niet. God blijft voor hen niet achter ieders voordeur, maar dient in het openbaar eer te worden bewezen, net zoals dat vroeger bij katholieken gebruikelijk was, en soms op sommige plaatsen nog is. Doch ook de katholieken hebben zich erbij neergelegd dat men in het openbaar met Jezus of de Maagd Maria de spot drijft. De moslims laten geen belediging van de profeet Mohammed toe. En secularisering is uit den boze. Het politieke establishment mag dan hopen dat ze na twee of drie generaties Allah met rust laten, maar die hoop is ijdel. Belediging van het heilige rechtvaardigt jihad, desnoods terrorisme. De zogeheten ‘gematigden’ zullen dat wellicht niet bijvallen, maar ze zullen het ook niet openlijk afkeuren. Sterker nog: de moslims zijn geroepen om de islam uit te dragen, te missioneren, zoals eens de christenen. Hun ideaal is de islamisering van Europa, er Eurabia van maken. Links maakt zich daar minder druk om dan Rechts. Rechts voelt de hete adem van het ‘populisme’, en tracht met maatregelen de instroom van immigranten zoveel mogelijk te beperken. Gedane zaken nemen echter geen keer. De teerling is geworpen. De moslims zijn nog vitaal, kinderrijk, terwijl de blanke ingezetenen te bloedeloos zijn geworden om nageslacht te verwekken. De materialistische massamensen komen alleen nog op voor hun betrekkelijk welvarende leven van zoveel mogelijk vakantie, en het enige wat ze zorgen baart is dat de nieuwkomers een bedreiging worden voor hun economische voorrechten, en dat ze hun banen verliezen aan goedkopere werkkrachten. Wie met argusogen de ontstane situatie bekijken, is de redelijk tot hoog opgeleide elite aan de rechter zijde van de politieke spectrum. Daar ziet men in de islam het grootste gevaar voor de westerse beschaving (of wat daar nog van rest) en wijst men met de vinger naar de rood-groene intelligentsia als hoofdschuldige aan het binnenhalen van wie men gelukzoekers noemt. Het terrorisme gaat er door voor inherent aan de islam. En om het gevaar te bezweren, ligt aansluiting bij het ‘populisme’ voor de hand. De grenzen dienen gesloten, en het aantal moskeeën beperkt te worden. Extremistische uitlatingen van ‘haat-imans’ vragen om gerechtelijke vervolging en bestraffing. Er moeten ‘oplossingen’ komen, maar die zijn er niet. Want zoals Oswald Spengler al honderd jaar geleden heeft laten zien in zijn profetische boek De ondergang van het Avondland, zijn beschavingen als planten of bloemen die opschieten, openbloeien, verwelken en sterven. Het gaat vanzelf, het is ingebakken in de natuur, zoals de een z’n dood, de ander z’n brood is, of zoals waar een hiaat is ontstaan het weer opgevuld wordt door wat van buiten komt, of zoals de grote volkverhuizingen de zittende bevolking overweldigen. Men kan er naar kijken, het zien aankomen, zoals bijvoorbeeld de Arabische historicus en filosoof Ibn Chaldoen in de veertiende eeuw de ondergang van de Iberische islam zag aankomen die zich pas honderd vijftig jaar later concreet voltrok met de verovering van Granada in 1492 door de christelijke legers. Zo sloeg een halve eeuw eerder het te voorziene laatste uur voor het christelijke Byzantijnse Rijk met de inname van Constantinopel door de Osmanen. ❦ Er zijn nog christenen. De meesten evenwel, begrijpen de diepte van hun eigen traditie niet meer. Bovendien blijken ze niet of nauwelijks bekend met de inbreng van het christendom op het gebied van bijvoorbeeld de wetenschap, de kunsten en de maatschappijvorming waaraan Europa haar beschaving dankte. Want in de jaren zestig van de vorige eeuw zette de Kerk de deuren open voor de tijdgeest, en die geest hield o.a. een kijk op de geschiedenis in vanuit liberale, marxistische en humanistische zijde. De Kerk kreeg het, onterechte, verwijt de Vooruitgang te hebben geblokkeerd. En de publicaties over de wreedheden van de kruistochten, de duisternis van de Middeleeuwen, de gruwelen van de Inquisitie en de schendingen van exotische beschavingen door de missionering waren niet van de lucht. De Kerk ging over stag, en bij de opening van het nieuwe millennium in het jaar 2000 bood de zittende paus zelfs namens de Kerk verontschuldigingen aan voor al die zogenaamde ongerechtigheden van toen. Het Vaticaan  kwam volgens vele gelovigen nu dan eindelijk tot het inzicht dat in het verleden de bedoelingen van Christus geweld waren aangedaan. Doch het zogeheten ‘bij de tijd brengen’ van het 2000 jaar oude instituut leverde niet het gewenste applaus op van de liberale publicisten, en de Publieke Opinie ging onverdroten voort met het ventileren van de oude beschuldigingen, die later nog werden aangevuld met nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik door geestelijken en het gebruik van de doofpot om schandaal te voorkomen. Gevolg was dat uiteindelijk kardinalen en bisschoppen nog maar weinig van zich lieten horen op het punt van de hoognodige maatschappijkritiek. Ze hadden nu voor de wereld hun geloofwaardigheid verloren, en trokken zich terug binnen de muren van de eigen burcht. Ondertussen waren de kerkgebouwen al leeggelopen, en degenen die overbleven hadden  de moderniseringen omarmd waarvoor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) het groene licht had gegeven, en die in feite neerkwamen op een breuk met de Traditie. In het Westen van Europa restte van de Kerk alleen nog de monumenten, kathedralen, de kunst. Bij eigentijdse zondagse vieringen zag je voor het merendeel 65-plussers, kneuzen, slachtoffers, mensen die hulp of  troost zoeken, kortom wat Nietzsche al eind negentiende eeuw had getypeerd als slavenmentaliteit. Waar waren de apologeten, de strijders gebleven die het Geloof van de Kerk naar buiten toe propageerden en onderbouwden tegenover de atheïsten, de humanisten, de liberalen, de academici? Want voor die laatste was de Vooruitgang pas begonnen met de Verlichting, het Encyclopedisme, de Tolerantie, de in 1789 geproclameerde Mensenrechten, het Liberalisme,….Vanuit christelijk oogpunt daarentegen, had daarmee juist het verval ingezet dat uitliep in de Ondergang van het Avondland…. En waren de Holocaust, de concentratiekampen van Stalin en de naoorlogse genociden niet de gevolgen van de profetie van de diep christelijke Dostojewski dat wanneer je God losliet, alles, het ergste mogelijk was? ❦ Maar er is een trend onder oudere katholieken om naar de wortels van het Geloof terug te keren, en ook treft men jongeren aan, en bepaald niet de domste, die de weg naar de ‘Una Sancta’ zijn ingeslagen en wier belangstelling vooral uitgaat naar de begraven tradities. Ze zijn nog weinig in aantal, maar hun motivatie is waar het om gaat. Ze beseffen dat in Europa het katholicisme de enige reddende kracht is in onze tijd van multi culti en secularisme, van opkomende islam en ‘populisme’. De vraag is hoe ze zich verhouden tot het heersende opinieklimaat waarin de christelijke stem nauwelijks meer klinkt. Kijken ze de kant op van wie zich sterk maken voor de eigen nationale identiteit, of houden ze veeleer rekening, uit humanitaire overwegingen, met de grote hoeveelheden vluchtelingen die sinds 2015 West Europa overspoelen? Sluiten ze de gelederen van het ‘populisme’, of vinden ze op grond van hun katholieke identiteit dat ze een wereldkerk vertegenwoordigen die van landsgrenzen geen halszaak maakt? Een derde mogelijkheid is dat ze de moslims zien als bondgenoten in de strijd tegen de uitwassen van het secularisme. Hoe houdt de individu zich staande in een wereld van verwording en ontbinding, van een proces dat z’n dieptepunt bereikte met ‘de dood van God’, die Nietzsche proclameerde, en die er dus al was, en die door zijn volgelingen is verspreid om tot slot gemeengoed te worden? Want het nihilisme is alomtegenwoordig. Als God dood is, is alles geoorloofd. De generatie van 1968 had geen zaak waarvoor ze opkwam. Het waren rebels without a cause. De welvaart had de studenten van Parijs, Berlijn en Amsterdam vadsig gemaakt. Het waren verwende kinderen, marxistisch beïnvloed. Het waren de leugens van de emancipatiebewegingen die ze voortstuwden. Het was een generatie van lustbeleving en doodsdrift, frenesie en depressiviteit, van drugs en onbehagen en onverklaarbare angst. Haar nihilisme was onbewust, tegengesteld aan dat van Nietzsche. Het was de cultus van het eigen zelf, de autonomie van het ik, zoekers van zelf-transcendentie zonder geloof in het bovennatuurlijke. Want het christendom had al vóór Nietzsche z’n transcendente wortel verloren. Het zogenaamd spirituele van 1968 was de wegwerpkunst, de roes, de onvolprezen geestverruiming van de artistieke horde,  de ‘strawberriefields for ever’, ‘lucy in the sky’, ‘make love not war,`all you need is sex’. Alleen het `hier en nu’ telde, zonder je om de consequenties van je doen en laten te bekommeren. Ze wilden de wereld veranderen zonder de wereld te kennen, aldus de pacifistische en atheïstische goeroe van die tijd Bertrand Russell. Voor de generatie van 1968 hadden zulke tradities als gezin, de vaderfiguur, familie, volk, vaderland geen betekenis meer. De democratie die op grond van lang leve de vrijheid alles gedoogde, bleek in feite een ander woord voor ‘chaos’, bij elkaar gehouden door de afgoden Technologie en Economie. Het huwelijk maakte plaats voor vrije, veranderlijke samenlevingsverbanden. En de meeste kinderen die daaruit geboren worden voegden weinig tot niets toe. Nietzsches voorspelde ‘supermensen’ bleven in elk geval uit. De wetenschap, hoe vrolijk ook  - volgens Nietzsche -, heeft niet gevonden wat ze ooit pretendeerde, een alomvattende visie van de werkelijkheid. In plaats daarvan is ze aan de universiteiten verkokerd en versplinterd in een veelheid van detail gebieden die als los zand aan elkaar hangen, en die dus van niemand een wijzer mens maken. En de Kerk? Die heeft het hoofd gebogen, zich laten paaien door de moderniteit. En toch is er geen andere institutie die de uitweg biedt. Maar de situatie van het christendom zag er al niet goed uit lang vóór de jaren zestig. Huizinga constateert in zijn in 1943 verschenen Geschonden wereld dat het bovennatuurlijk besef is verdwenen, en dat het verleden niet langer levend wordt gehouden, en alleen nog als projectie fungeert voor het heden. Die constatering van de auteur van Herfsttij der Middeleeuwen mag men zich aantrekken. Met het wegvallen van God, is ook de ethische grondslag weggevallen. Huizinga voorziet dat de mensen in ‘de wereld van morgen’ niet meer zullen leven in de voorstellingen van kruisdood, opstanding, uitverkiezing en oordeel, terwijl hij het christendom ziet als absolute voorwaarde voor duurzaam herstel. De Italiaanse filosoof Julius Evola noemt de Kerk in 1961 (Ride the Tiger) links en verzwakt. De Nederlandse schrijver Gerard Reve, die in de jaren zestig katholiek werd, omschrijft de Kerk als ‘onze oude, zieke, reddende Moeder die wel bereid, maar niet in staat is precies te begrijpen waar je het over hebt’, terwijl ‘niemand meer de dogma’s begrijpt die men bij voorbaat verwerpt’ (De taal der liefde en Brieven aan Simon C., 1972). ❦ Nieuw Rechts heeft het ‘cultuurmarxisme’ uitgevonden als rode lap. De neo-atheïsten en humanisten die erbij horen, evenals de neo-liberalen in het algemeen, willen niet weten dat er geen marxisme was geweest zonder het liberalisme, en dat er dus ook een ‘cultuurliberalisme’ moet bestaan. Dat richt zich momenteel tegen de islam in Europa, zonder te willen weten dat die er niet was geweest als het christendom niet was opgegeven. Sterker nog: Voor Nieuw Rechts was het christendom net zo goed een rem op de Vooruitgang als de islam. Liberalen en marxisten delen dat voor hen de Economie het beslissende principe is. Onder ‘cultuurliberalisme’ vallen voorts de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting, de maakbaarheid van de samenleving, openbaar onderwijs en wetenschap.  Maar neutraal onderwijs bestaat evenmin als neutrale kennisoverdracht. Wat kennisoverdracht betreft, valt op dat aan de universiteiten waar filosofie gedoceerd wordt vooral die filosofen aan de orde komen die zich voor de Vooruitgang laten opeisen, zoals bijvoorbeeld Descartes, Spinoza, Voltaire, Diderot, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en de postmodernen in het algemeen. Zij behoren tot de ‘canon’, en worden voortdurend herdrukt en van proefschriften voorzien. Wie nooit of zelden aan de orde komen, zijn denkers die zich tegen de Verlichting hebben gekeerd, en die dus het Verval hebben zien aankomen, zoals Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés, Oswald Spengler, maar ook als schrijvers gerubriceerde groten met een sterk filosofische inslag als de hier boven genoemde Dostojewski, Chesterton en Huizinga. Maar er zijn er veel meer, die onterecht buiten de afdeling ‘filosofie’ worden gehouden, gevolg van de verkokering in Academia. ❦ Tot slot nog dit: Gelovigen zijn niet geroepen om binnen zogenaamd christen-democratische partijen economische en sociale problemen op te lossen. In van oudsher katholieke landen heb je die partijen dan ook niet, met uitzondering van een korte periode in Italië. Het zijn uitvloeisels van landen die deels katholiek, deels protestants waren, zoals Duitsland en Nederland. Je kunt als christen uiteraard politiek werkzaam zijn, maar er is niet zoiets als ‘christelijke politiek’.
Uitgeverij Uitgeverij

Nieuwsbrief 19 mei: Verschenen! Syrisch oorlogsdagboek deel II

B E S T E    V R I E N D E N , Wij hebben de afgelopen weken heel veel evenementen in de weekenden gehad. Onder andere in middeleeuwse Abdij van Postel, de thuisbasis van pater Daniel Maes, waar een zeer indrukwekkende fototentoonstelling plaatsvond over het leven in Syrië, en het klooster Mar Yakub. Het was een prachtige gelegenheid om het tweede deel van Maes' oorlogsdagboek te presenteren. Het Russische journaal Rossyja24 was aanwezig en hield een halfuur durend interview met Daniel Maes en ook verscheen er een item op het Syrische journaal over deze tentoonstelling. Al deze items kunt u terugvinden op onze facebookpagina. Tijdens het weekend bezochten heel veel Blauwe Tijgerlezers de tentoonstelling. Beide delen van het oorlogsdagboek vormen het afgeronde verhaal van het klooster Mar Yakub in Syrië tijdens de oorlog. Het oorlogsdagboek begint al voor de oorlog en beschrijft hoe Syrië in elkaar zat. Vervolgens komt de oorlog, de lange belegering van het klooster door terroristen en uiteindelijk de bevrijding door de Syrische troepen. U krijgt in de boeken een goed beeld welke belangen de regionale partijen en kampen hebben met bepaalde omliggende landen, en zelfs met bepaalde verwegliggende landen, waardoor deze oorlog allesbehalve een 'burgeroorlog' is. Met andere woorden: u krijgt een uitstekend beeld uit eerste hand hoe de westerse landen Syrië mede kapot hebben gemaakt en de bevolking uitmoorden. We willen beide delen heel graag bij u aanbevelen. U leest een totaal ander verhaal dan onze media geven over Syrië. Deel I kost 21,50 en Deel II 19,50. Samen schaft u ze vanaf vandaag in één koop aan voor 35,00 euro! Uiteraard kunt u Deel II ook los bestellen mocht u Deel I al hebben. ❦ A G E N D A Vrijdagavond 1 juni wordt in de Wackersacademie een prachtig kinderepos van Maarten Cligge gepresenteerd, De ballade van ridder Roderik. Dit boek is schitterend geïllustreerd door de vorig jaar overleden tekenares Sietske Hellema. We presenteren dit boek weliswaar als kinderboek, maar in feite is het een universeel epos over liefde, vriendschap en strijd in rijmvorm, voor 'kinderen' van acht tot tachtig. Volgende week ontvangt u uitgebreide informatie over de avond. ❦ N I E U W E   A F L E V E R I N G E N Ten slotte willen we u graag wijzen op ons youtubekanaal. Onze opnametechniek is gelukkig steeds beter geworden. Er zijn nieuwe afleveringen gepubliceerd en volgende week komen daar nog drie lezingen bij die gehouden zijn op het congres van het GIVN te Leuven. Onze auteurs Daniel Maes en Tom Zwitser hielden daar een lezing, samen met de Duitse journalist Manuel Ochsenreiter. Maar vandaag vast een nieuwe aflevering van Wim van den Bergh en Tom Zwitser, over Schuld en schaamte:
Uitgeverij Uitgeverij

Verschenen! ‘Oorlog is misleiding en bedrog’

De twee boeken die vandaag verschijnen hebben een haast cynisch moment uitgekozen, namelijk de dag van de grote raketaanval van de VS, het VK en Frankrijk op Syrië. Op ons twitterkanaal brengen we informatie van onze bronnen in Damascus over de vuile oorlog in Syrië. Niets in deze proxy-oorlog is wat het lijkt en het speuren naar de werkelijk motieven en gang van zaken is onze plicht. Deze nieuwsbrief bevat ook veel agendapunten, scroll naar beneden om te zien of er iets bij u in de buurt is. Evenementen in Winschoten en Utrecht, en in Antwerpen, Leuven en Postel! ❦ Vorig jaar kregen we een grote partij exemplaren Oorlog is misleiding en bedrog toegespeeld, een titel die onder het pseudoniem Fré Morel in 2012 verscheen bij de Papieren Tijger in Breda. Het boek kwam op de derde plek aller tijden van onze webwinkel te staan en is dus uitermate succesvol. En met recht. De unanieme reactie van alle lezers is dat dit boek een volstrekte eye opener is. Ondertussen hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een geheel herziene herdruk van dit boek. Ook besloot de auteur het boek onder eigen naam te publiceren. Niet meer het legendarische Fré Morel, of het mysterieuze Bertus Blommink. Fré Morel staat nog wel op de voorkant, maar de titel staat nu geregistreerd onder de echte naam van de auteur; Bert van Vondel. Novini was zeer lyrisch over dit unieke boek:   Het boek ontmantelt systematisch de jaren die op de tragische gebeurtenissen van 1914 volgen, op een onnavolgbare en, belangrijker nog, uiterst gedocumenteerde manier. Geen enkele gebeurtenis in de Eerste en Tweede Wereldoorlog blijft onbenoemd; Fre Morel bekijkt ze met zijn eigen, unieke en diepe inzicht in het beschikbaar feitenmateriaal. Uw kijk op de ‘Eerste en Tweede Wereldoorlog’ zal nooit meer hetzelfde zijn. — novini.nl ISBN 9789492161550 | Groot formaat paperback met flappen | 400 pagina's | prijs: 25,50 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦ Ter gelegeneheid van de verschijning van Oorlog is misleiding en bedrog verschijnt er een kleiner werk van Bert van Vondel over de geldstromen en belangen achter de Spaanse 'burgeroorlog' van 1936 - 1939, getiteld: Vuil spel. Evenmin als de oorlog in Syrië een burgeroorlog is, was de Spaanse dat ook. De oorlog paste gewoonweg in de geopolitieke strategie van het Britse rijk - en niet enkel om het 'rode gevaar' te bestrijden. En zoals in het Syrië van nu enkel en alleen de Syriërs worden geslachtofferd, waren destijds de werkelijke slachtoffers alleen de Spanjaarden zelf. Van Vondel noemt die oorlog dan ook toepasselijk burgerslachting in plaats van burgeroorlog. Het boekje is 64 pagina's en verschijnt als luxe cahier, ingenaaid met klassieke cahiersteek in rood garen. ISBN 9789492161543 | Cahier met flappen | 64 pagina's | prijs: 12,50 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦     De agenda vindt u ook op onze facebookpagina. In het kort hier: 28 april: Boekpresentatie Bert van Vondel in boekhandel Nieborg te Winschoten. ❦ 28 en 29 april: boekpresentatie Syrisch oorlogsdagboek deel II, van pater Daniel Maes, 'Poetin en Assad hebben ons leven gered', in de abdij van Postel. Media kunnen daar de pater interviewen over de situatie in Syrië en de toekomst van dat land. Er is een fototentoonstelling over Syrië, en ook de verslaggever Jens De Rycke is aanwezig. ❦ 4 mei, 20.00 uur. Boekpresentatie van De bouwmeesters van Europa in de Lepantokapel van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. ❦ 5 mei, 13.30 uur. Groot geopolitiek congres in Leuven. Sprekers onder anderen pater Daniel Maes en Tom Zwitser. ❦ 13 mei. Studiemiddag in Utrecht naar 9/11 met onder meer Karel van Wolferen en George van Houts. Meer info: www.11september.eu ❦
Uitgeverij Uitgeverij

Nieuwsbrief 7 april: Verschenen! ‘De bouwmeesters van Europa’

  B E S T E    V R I E N D E N , Er zijn weer twee nieuwe titels verschenen die nu overal verkrijgbaar zijn: Nepnieuwsexplosie, en De bouwmeesters van Europa. Maar allereerst willen we melden dat Het godvergeten Spanje volgens verwachting loopt, namelijk heel erg goed! Dit prachtige boek vliegt de winkels in en weer uit. Het is vorige week ook al kort besproken in dagblad Trouw en verdere besprekingen zullen vast niet uitblijven. ❦   Gisteren is de jongste titel naar de boekwinkels uitgeleverd, een boek waar velen al langer dan een jaar naar hebben uitgekeken: De bouwmeesters van Europa. Een schitterend en makkelijk leesbaar boek over de verdiensten van de katholieke kerk die de Europese beschaving van fundament tot torenspitsen heeft mee helpen opbouwen; van natuurwetenschappen en kunsten tot aan de economie en de mensenrechten. Haar mens- en wereldbeeld ligt in ons Europese DNA verankerd. Van harte aanbevolen door Hans Hermann Hoppe en Benno Barnard: Tom Woods heeft carriere gemaakt met het ontmantelen van politiek correcte wereldbeelden. Dit boek is geen uitzondering: Woods viert de westersebeschaving en herstelt de reputatie van een van haar grootste architecten. — Hans Hermann Hoppe Over de schurkenstreken van het Vaticaan horen we om de haverklap. Tom Woods schrijft juist over de historische verdiensten van het katholicisme. Ook een papenvreter zal niet kunnen ontkennen dat dit boek een geweldig informatieve apologie vormt, nogal verfrissend in een tijdsgewricht vol westerse zelfhaat. — Benno Barnard Ook hebben we een prachtig interview met de vertaler Erwin Wolff opgenomen in de voormalige Abdij van Aduard (hier klikken): ISBN 9789492161352 | Paperback met flappen | 260 pagina's | prijs: 23,50 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦ De nieuwe titel die nu al de meeste reuring veroorzaakte is echter Nepnieuwsexplosie, desinformatie in de Nederlandse media. Het boek is nu een week verkrijgbaar en werd direct door The Post Online uitgeroepen tot collectors item en genoemd in diverse media. Het bevat tien bijdragen van wetenschappers en journalisten die samen een zelfkritiek van en op de media vormen. Bijvoorbeeld van de kritische journalisten Stan van Houcke en Arnold Karskens, en de gevierde wetenschapper Cees Hamelink. Het boek is samengesteld door wetenschapper Tabe Bergman, en journalist Eric van de Beek. ISBN 9789492161529 | Paperback met flappen | 208 pagina's | prijs: 19,50 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦ Vier sterren voor Sid Lukkassen in Elsevier! Klik hier voor het boek ❦
Uitgeverij Uitgeverij

De Nederlandse Jordan B. Peterson

B E S T E    V R I E N D E N , Tijdens het megaevenement De Nederlandse Leeuw in Rijswijk was dit boek na Jordan B. Petersons nieuwe boek het bestverkochte boek. En met reden. De grote thema's die Peterson behandelt worden ook al door Van der Does de Willebois in de klassieker Het vaderloze tijdperk behandeld. Wie bekend is met de youtube-colleges van Peterson zal het verbazen hoezeer de inhoud ervan met Van der Does de Willebois' boek overeenkomt. Net herdrukt in nieuwe bindwijze met flappen. Deze cultuurfilosofische en tamelijk genuanceerd geschreven studie leest vlot. Zet zeker aan tot nadenken over de rol van het symbool van vaderschap in onze (post-)feministische, geseculariseerde samenleving. — TEADE A. SMEDES   Een vaderloze samenleving opent de weg naar vormloosheid en anarchie. Deze boeken benadrukken het uitnemende belang van goede vaders. — BART JAN SPRUYT   Van der Does de Willebois betoogt dat ‘de mannelijke autoriteit’ afgeschaft is. Deze psychiater schreef dat een vaderloze maatschappij tot een maatschappij zonder oriëntatiepunten leidt, een samenleving waarvan de leden jaar na jaar moeilijker hun plek zullen kunnen vinden. Ruim dertig jaar later is dit een belangrijke waarneming voor ieder die voor zijn kind van harte vader wil zijn, die niet allermeest druk is met zichzelf. — DE WAARHEIDSVRIEND ISBN 9789082331127 | Paperback met flappen | 230 pagina's | prijs: 23,50 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦ En ook het boek Permafrost, dat vorig jaar verscheen, is deze week herdrukt. We zijn blij dat boeken als deze goed doorlopen en in een grote behoefte voorzien. We werken nu alleen nog aan de herdruk van Fré Morels Oorlog is misleiding en bedrog. Dit eveneens populaire boek laat nog (slechts) een paar weken op zich wachten. Met een overvloed aan literatuur belicht uitgever-filosoof Tom Zwitser ontwikkelingen in de westerse cultuur op het gebied van politiek, cultuur, media en samenleving. Zwitser toont een enorme belezenheid. Moeiteloos citeert hij uit de klassieke bronnen van de westerse beschaving, van Plato tot en met Michel Foucault en Peter Sloterdijk. En ook de actualiteit doet volkomen mee. […] De boeken van de Blauwe Tijger zijn een eye-opener. — Reformatorisch Dagblad ISBN 9789492161109 | Paperback met flappen | 512 pagina's | prijs: 26,90 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦ Ten slotte verschijnt vrijdag aanstaande Nepnieuwsexplosie, desinformatie in de Nederlandse media, een bundel over nepnieuws van tien auteurs, variërend van academische en journalistieke tot filosofische stukken: Peter Burger en Alexander Pleijter (Universiteit Leiden), Cees Hamelink (Universiteit van Amsterdam), Tabe Bergman (Xi'an Jiaotong-Liverpool University), Stan van Houcke (oud-VPRO-radiomaker), Arnold Karskens, Willy Van Damme (Vlaamse freelance journalist), Marcel van den Berg (MH17-blogger), Eric van de Beek (redacteur Novini) Tom Zwitser (filosoof en uitgever). Van de Beek en Bergman zijn tevens samenstellers van dit boek. Let op: 23 maart om 18.00 uur wordt het boek gepresenteerd in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. U bent na aanmelding van harte welkom! Aanmelden kan met een reply op deze nieuwsbrief.   Politici die liegen willen dat de media de waarheid spreken. — Cees Hamelink Journalisten zijn vaak vakkenvullers die moeten zorgen dat de producten op tijd in de schappen staan. — Alexander Pleijter & Peter Burger ISBN 9789492161529 | Paperback met flappen | 208 pagina's | prijs: 19,50 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦ * AGENDA * Dinsdag 20 maart is er een debat tussen drie Blauwe Tijgerauteurs Robert Lemm, Sid Lukkassen, Paul Cliteur en Esther van Fenema in de Rode Hoed te Amsterdam. Het wordt georganiseerd door De Batavierenpodcast. Het debat is getiteld De ondergang van onze beschaving - het linkse discours voorbij. Wij zullen er aanwezig zijn met een boekentafel. U kunt zich opgeven via de link. Wees er snel bij, want de kaarten vliegen de deur uit. Van harte welkom!
Uitgeverij Uitgeverij

Nieuw verschenen: ‘Het godvergeten Spanje’ + agenda!

  B E S T E    V R I E N D E N , De Blauwe Tijger heeft een hele lange winterslaap gehad. Maar we hebben in die tijd absoluut niet stilgezeten: er zijn heel veel nieuwe projecten gestart. Zo vertalen we Douglas Murray, The strange death of Europe, Peter Hitchens, The rage against God (verschijnt al in april!), De eerste Trump-ontdekker annex Dilbert-schepper Scott Adams, Win bigly, Todd Huizinga, The new totalitarian temptation, en heel veel andere zeer relevante titels. ❦ Maar eerst de nieuw verschenen titel van deze week: Sergio del Molino, Het godvergeten Spanje, vertaald door M. Vanderzee. Een in Spanje veelgeprezen boek over het Spaanse platteland. Het kan moeiteloos de vergelijking met klassiekers zoals De graanrepubliek en Dit is mijn hof doorstaan. Dit veelzijdige boek kan bij zowel bij de literatuur, de essayistiek maar zeker ook volwaardig bij de reisboeken ondergebracht worden. Media-verzoeken voor interviews en recensies willen we vanzelfsprekend graag honoreren!   Een volledige reis door de Spaanse geografie, geschiedenis en literatuur, bij de hand genomen door een geweldige prozaschrijver die tegelijkertijd informatief, kritisch en emotioneel kan zijn. — The New York Times Een schitterend boek van Sergio del Molino. Ik kan er nog steeds veel van leren. — El País Sergio del Molino is een geweldige prozaschrijver. Hij is in staat om triviale dingen belangrijk te maken door zijn precieze formulering en scheppende verbeelding. — El Mundo ❦ ISBN 9789492161499 | Paperback met flappen | 354 pagina's | prijs: 24,00 euro  | Meer info en BESTELLEN | ❦  AGENDA Dinsdag 20 maart is er een debat tussen drie Blauwe Tijgerauteurs Robert Lemm, Sid Lukkassen, Paul Cliteur en Esther van Fenema in de Rode Hoed te Amsterdam. Het wordt georganiseerd door De Batavierenpodcast. Het debat is getiteld De ondergang van onze beschaving - het linkse discours voorbij. Wij zullen er aanwezig zijn met een boekentafel. U kunt zich opgeven via de link. Wees er snel bij, want de kaarten vliegen de deur uit. Van harte welkom! ❦
Uitgeverij Uitgeverij

Lezing van Gabriele Kuby in Gouda op 25 januari!

B E S T E    V R I E N D E N , Het is gelukt! De Duitse schrijftster Gabriele Kuby komt donderdag 25 januari spreken in Gouda over haar boek De seksuele revolutie. Het TCC is organisator en nodigt van harte iedereen uit om te komen. MEER INFO EN TICKETS: hier bestellen.       ❦ Paperback met flappen | 426 pagina's | prijs: 24,50 euro  | Meer info en BESTELLEN ❦  
Uitgeverij Uitgeverij

Eindejaarsnieuwsbrief – met dankbaarheid

B E S T E    V R I E N D E N ,  Wat kunnen we op de zaterdag voor Oudjaar anders doen dan u lastig vallen met de langste nieuwsbrief van het jaar? Zet een lekkere bak koffie en leest u alstublieft deze nieuwsbrief eens door. We willen u als klant vooral bedanken, ook omdat onze webwinkel weer een hogere omzet kon maken dan vorig jaar. Daarmee is de webwinkel een hele belangrijke steun geworden voor de groei van de uitgeverij, terwijl de boekenmarkt in Nederland en België de moeilijkste periode sinds een eeuw doormaakt. De opkomst van deze uitgeverij laat ook zien dat een deel van die moeilijkheden met de verschralende inhoud van de boekenmarkt te maken heeft en met de opinie-monopolies in de media. De wereld van gedrukte media en uitgeverijen dreigt haar band met de lezers te verliezen. We zien daarentegen veel nieuwe klanten die het aanbod van de Blauwe Tijger met verbazing bekijken en met 5, 6 en soms wel 10 titels vertrekken. Deze verbazing, maar ook de wetenschap dat we aan iets unieks werken, is de grootste motivatie voor ons en al onze vrijwilligers.   V E R K O O P   2 0 1 7 Er zijn de afgelopen weken weer veel recensies en interviews met onze auteurs verschenen, maar voordat we u die geven, hadden we u iets beloofd: namelijk de top-drie verkopen van 2017. Allereerst de boekwinkel-topdrie van december want die is nu actueel: 1. Momenteel loopt De seksuele revolutie van Gabriele Kuby het hardst. Dit boek is al lovend besproken in (klik op:) o.a. het Reformatorisch Dagblad, het Katholiek Nieuwsblad en Zicht. A G E N D A ! Donderdag 25 januari is er een groot evenement in Gouda waar Gabriele Kuby komt spreken. Meer info volgt...     ❦ Op nr. 2 staat Levenslust en doodsdrift van Sid Lukkassen. Er was het linkse verzet tegen zijn boek, maar vervolgens ook een grote recensie in NRC Handelsblad waarvan het onbegrip voor de nieuw-rechtse auteur niet onder stoelen of banken gestoken werd. Toch werd dat door de lezer juist als aanbeveling beschouwd: "Lukkassen schrijft dit alles op een pontificaal erudiete toon, die curieus wisselt tussen het gekraak van omvallende boekenkasten en eenzame monologen op een jongenskamer." — NRC Handelsblad ❦ Op nr. 3 staat verrassend genoeg onze absolute bestseller aller tijden, Waarover men niet spreekt, van Wim van Rooy. Er zijn meerdere maanden in het jaar waarin dit legendarische boek de topdrie even binnenkomt en december 2017 is zo'n maand.       ❦ W E B W I N K E L   T O P D R I E   2 0 1 7 De topdrie van onze eigen webwinkel is een hele andere dan hierboven. Deze topdrie bevat louter geopolitieke titels: 1. De titel die er met kop en schouders boven uit steekt in 2017 is Oorlog is misleiding en bedrog, van de reeds overleden auteur Fré Morel (pseudoniem van Bertus Blommink). Het boek werd in 2012 door De Papieren Tijger in Breda uitgegeven en wij hebben de restpartij bij toeval in handen gekregen. Novini schreef een artikel naar aanleiding van de opgedoken restpartij, net als de Groninger Krant. Er zijn nog slechts 25 exemplaren op voorraad. In de alltime-ranglijst van de webwinkel heeft dit boek Gekochte Journalisten van Udo Ulfkotte ingehaald en staat nu op de derde plaats, achter Waarover men niet spreekt (1) en Manifest aan het volk van Nederland (2). "Uw kijk op de Eerste en Tweede Wereldoorlog zal nooit meer hetzelfde zijn." — Novini ❦ 2. Een goede tweede is Permafrost, een filosofisch essay over de westerse geopolitiek van 1914 tot heden, deel I van het magnum opus van uitgever en filosoof Tom Zwitser. Het boek werd besproken in Vlaanderen in o.a. Trends en 't Pallieterke en werd uitgeroepen tot boek van de maand in Grondvest. En in Nederland bespraken o.a. het Reformatorisch Dagblad, The Post Online, Trotse Vaders en Joost Niemöller Permafrost. Dit boek maakt tegelijk ook duidelijk waarom de Blauwe Tijger linkse en rechtse boeken uitgeeft. Als het al enigszins mogelijk is, is Permafrost in zekere zin de synthese van het fonds.   ❦ 3. Gelijk achter Permafrost is het oorlogsdagboek van pater Daniël Maes geëindigd: Poetin en Assad hebben ons leven gered. Gedurende heel 2017 heeft de erkende dagboekauteur Boudewijn van Houten de enorme hoeveelheid journaals bewerkt die pater Daniël vanaf 2010 uit Syrië naar het thuisfront heeft verstuurd. Het is een overzichtelijk en meeslepend dagboek in twee delen geworden waarvan deel II medio april 2018 zal verschijnen.       ❦ T O P   V A N   2 0 1 7           Dat neemt niet weg dat de verkoop in heel 2017 er weer iets anders uitziet dan hierboven. Het jaar is verlopen zonder echt grote uitschieters, maar wel met een aantal titels die allemaal even goed gelopen hebben. Het begon in januari, toen Paul Cliteurs boek over het Wildersproces heel hard liep, Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders, evenals Gekochte Journalisten van de overleden Duitse klokkenluider Udo Ulfkotte. Naast deze 5 hierboven, noemen we er nog een paar die ook goed liepen: De kwestie 'M - van Eddy Daniels. De Ontscheping - van Jean Raspail De democratie en haar media - van Sid Lukkassen Dan zijn er pas nog een paar titels pas verschenen die ook veelbelovend zijn, waaronder: Robert Lemm, Het labyrint van de filosofie, dat regelmatig in media is besproken, waaronder deze week nog het Nederlands Dagblad, en 't Pallieterke: "Na dit boek wil ik ook zeker een eerder bij dezelfde uitgever verschenen boek van deze biograaf en eminente essayist lezen. Het verscheen in 2014 met als titel: Essays over de ziel." — 't Pallieterke ❦   In november verscheen het boek van Schwanitz en Rubin in vertaling: Nazi's, islamisten en het moderne Midden-Oosten. Dit boek vindt zijn weg via liefhebbers van recente (vergeten) geschiedenis. Likoed Nederland schreef erover op haar website. Maar het boek kent ook een dankbare verspreider via mede-vertaler Martien Pennings, die ook een crowdfundingsactie hield om de rechten- en drukkosten voor het boek te dekken.       ❦ R E C E N S I E Hierboven zijn al veel recente recensies genoemd. Maar vorige week verscheen ook een artikel over Thierry Baudet en zijn grootvader Han Baudet, wier denken met elkaar werd vergeleken aan de hand van de door ons heruitgegeven klassieker Het paradijs op aarde. Max Pam reageerde hier weer op in de Volkskrant.         M E D E D E L I N G E N Op 19 januari vindt het mega-evenement De Nederlandse Leeuw in Rijswijk plaats. De Blauwe Tijger staat daar met een grote boekenstand. De hoofdgast van de dag is de Canadese youtube-filosoof Jordan Peterson, wiens nieuwe boek op dat moment gelanceerd wordt. Het boek is officieel pas op 23 januari verkrijgbaar, dus op de negentiende heeft u bij ons de wereldprimeur! En u kunt het ook nog laten signeren door Peterson zelf.       Tot slot: deze week zijn er nieuwe boekenleggers binnengekomen. We hebben nu voor ±15 titels een passende boekenlegger.