Posted on

Meerderheid tekent zich af voor verzwaring goedkeuringsprocedure EU-verdragen

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de initiatiefwet van SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij om de goedkeuringsprocedure voor soevereiniteitsoverdracht aan de Europese Unie te verzwaren, zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

Het wetsvoorstel, oorspronkelijk samen met toenmalig LPF-kamerlid Mat Herben ingediend en later doorgezet door Van der Staaij, beoogt de benodigde meerderheid voor goedkeuring van verdragen waardoor soevereiniteit wordt overgedragen aan de EU te verhogen. Nu is een eenvoudige meerderheid nodig, in het voorstel twee derde van de stemmen.  „De wet versterkt de positie van het Nederlandse parlement als het gaat om de overdracht van nationale bevoegdheden”, aldus Van der Staaij tegenover het RD.

Het wetsvoorstel houdt een wijziging van de grondwet in, zodat in eerste instantie een eenvoudige meerderheid de initiatiefwet goed moet keuren en na verkiezingen een twee derde meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer.

De eenvoudige meerderheid in de Tweede Kamer lijkt in beeld te komen, nu ook de VVD zich voor het voorstel uitspreekt. Eerder hadden naast de SGP ook PVV, SP, ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren hun steun uitgesproken. In 2009 had de VVD zich nog tegen het voorstel uitgesproken zodat er toen geen meerderheid voor was. De staatscommissie grondwetherziening liet zich destijds daarentegen wel positief over het voorstel uit.

Van der Staaij en zijn toenmalige medewerker Diederik van Dijk, inmiddels Eerste Kamerlid voor de SGP, legden op Novini al eens uit waarom de goedkeuringsprocedure voor EU-verdragen verzwaard zou moeten worden.

Posted on 2 Comments

Verhoging alcoholleeftijd goede stap om alcoholmisbruik uit te bannen

Voor het zomerreces heb ik samen met andere fracties een initiatiefwet ingediend waardoor de alcoholleeftijd wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Deze week wordt door een ruime meerderheid voor de wet gestemd. Is deze overheidsbetutteling nodig en kunnen we het wel of niet drinken van alcohol door pubers niet overlaten aan de ouders? Zij voeden hun kinderen toch op? Er is veel voor te zeggen om als overheid grenzen te stellen aan alcoholmisbruik. Alcoholproblemen gaan niet alleen de gebruiker zelf, maar ook de samenleving aan. 

comazuipenIn Amsterdam blijkt dat 90 procent van de keren dat de politie na 23.00 uur uitrijdt wegens een melding, alcohol gerelateerd is. Dan gaat het om openbaar dronkenschap, vernieling, huiselijk geweld en agressie in het verkeer. De maatschappelijke kosten als gevolg van alcoholmisbruik en -problemen zijn hoog. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Ook jongeren weten de aandacht op zich te vestigen, bijvoorbeeld door het zogenoemde ‘comazuipen’. Niet meer dan terecht om in te grijpen en de maatschappelijke kosten proberen te verminderen.

Het gaat niet alleen om maatschappelijke kosten. Ook de veiligheid is in het geding. Of het nu gaat om ‘project X’ in Haren, rellende hooligans na een voetbalwedstrijd, of verkeersongevallen, vaak is een teveel aan alcohol een belangrijke reden waardoor het uit de hand loopt.

Om de maatschappelijke kosten terug te dringen en de veiligheid te verbeteren, is ingrijpen door de overheid nodig. Het verhogen van de alcoholleeftijd is een stap in de goede richting. In de meeste Europese landen is de alcoholleeftijd al verhoogd. De belangrijkste reden om de leeftijd voor alcoholconsumptie te verhogen, heeft echter niet te maken met maatschappelijke kosten of veiligheid, maar met gezondheidswinst. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen de leeftijdsgrens en de leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken. Hoe hoger de leeftijdsgrens, hoe hoger de startleeftijd. Ieder jaar dat jongeren later beginnen met drinken is gezondheidswinst: het leidt tot minder agressie en (verkeers)ongevallen tijdens het uitgaan, het vermindert de kans om op latere leeftijd verslaafd te raken aan alcohol en de hersenen kunnen zich beter ‘uitrijpen’.

Overheid: treedt dus op tegen alcoholmisbruik! Samen met de eerder genomen maatregelen, te weten een stevige handhaving en goede voorlichting aan de ouders, vormt de leeftijdverhoging nu een effectieve aanvulling om gezondheidswinst te boeken. Laten we hersenen beschermen in plaats van beschadigen!

Posted on 1 Comment

Hogere drempel voor goedkeuring Europese verdragen

Onder de naam ‘Europa, best belangrijk’ ging in 2004 een grootse publiekscampagne van start. Met dit motto is niets teveel gezegd. De EU kan een grote hoeveelheid bindende regels opleggen aan Nederland over allerlei onderwerpen. En dat doet ze ook. Een groot deel van nieuwe wetgeving is verplichte nationale omzetting van Brusselse regels. Veel partijen roepen dat dit wel een tandje minder mag.

Hoe komt het dat de EU zoveel invloed heeft gekregen op ons politieke bestel en op onze wetgeving? Heel eenvoudig doordat de Staten-Generaal wetgevende bevoegdheden aan Brussel heeft overgedragen. Dat is al gebeurd bij het Verdrag van Rome (1957), het oprichtingsverdrag van de EEG. En het herhaalde zich bij de vele daarop volgende verdragen. Stapsgewijs sneed de Nederlandse wetgever in haar wetgevende bevoegdheden.

Onze Grondwet bepaalt dat internationale verdragen door de Staten-Generaal met een gewone meerderheid aangenomen kunnen worden. Alleen wanneer een verdrag op bepaalde punten strijdig is met de Grondwet of tot aanpassing daarvan dwingt, is een twee derde meerderheid nodig voor de parlementaire goedkeuring. Die bepaling is echter nooit gebruikt voor de stemming over één van de genoemde Europese verdragen.
Dat is naar de letter van de huidige grondwetsbepaling begrijpelijk. Maar gelet op de grote invloed van de achtereenvolgende verdragen voor ons constitutionele bestel merkwaardig.

De enorme doorwerking van de Europese verdragen in onze rechtsorde vormt voldoende reden om een hogere drempel in te voeren voor de goedkeuring van Europese verdragen. Zoals dat ook in verschillende EU-lidstaten gebruikelijk is (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk e.a.). Het is een grote onevenwichtigheid, dat zonder enige extra waarborg de helft-plus-een kan besluiten tot vergaande overdracht van bevoegdheden, die de nationale soevereiniteit uitholt.

Het hanteren van een gekwalificeerde meerderheid kan deze weeffout herstellen. Dit impliceert dat de Grondwet zo gewijzigd moet worden dat voor goedkeuring van verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest voortaan een twee derde meerderheid is vereist. Het hanteren van een drempel van twee derde staat symbool voor de erkenning dat Europese verdragen vanwege hun grote invloed op ons constitutionele bestel alleen met een breed draagvlak in de volksvertegenwoordiging goedgekeurd kunnen worden.

Deze benadering sluit aan bij de bestaande gekwalificeerde meerderheidseis van art. 91 van onze grondwet voor verdragen die tot afwijking van de Grondwet nopen. Bovendien past zo’n eis beter bij onze representatieve democratie dan een referendum. Een bijkomend voordeel is dat het eenvoudig uitvoerbaar is en het wetgevingsproces niet langer maakt. Om deze redenen heeft deze ‘route’ de voorkeur boven het verplicht voorschrijven van een referendum, of het bewandelen van de gewone procedure voor Grondwetswijziging.

In het initiatiefwetsvoorstel van de SGP, dat thans aan de Tweede Kamer voor de eindstemming is voorgelegd, wordt voorgesteld om de verhoogde drempel in de Grondwet voor te schrijven voor elk nieuw constituerend Europees verdrag én voor elk verdrag dat de uitbreiding met nieuwe lidstaten mogelijk maakt. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht, dat de overdracht van bevoegdheden aan de Unie én de uitbreiding van het rechtsgebied van de Unie ingrijpende beslissingen zijn. De mogelijk toekomstige toetreding van Turkije is van dat laatste een helder voorbeeld. Maar uiteraard moeten we hier ook denken aan allerlei voornemens richting een politieke unie.

Deze verhoogde drempel zal de regering stimuleren om bij de onderhandelingen over een nieuw verdrag het onderste uit de kan te halen voor Nederland. En het zal de volksvertegenwoordiging erbij bepalen dat instemming met Europese verdragen geen vanzelfsprekendheid is, maar op een weloverwogen keus moet berusten. Kortom: zo’n verhoogde drempel, best belangrijk.